PHOTO

BLOOD IV 2006.3.5 SUN
Meguro Rokumeikan
「BLOOD IV」…No1 No2
「Session」…
「Barking」…No1No2No3